VIETNAM COMPILATION – SOUND – COLOURAerials of countryside from helicopter. Tanks moving across fields. Aerials from helicopters – Rocket strafing – explosions etc. Jets bombing with fire bombs. Transport plane – equipment being unloaded. General shots of patrol thru countryside with tanks as cover. Bomb disposal unit at work. Ground shots of explosions – oxen ploughing – rice fields – workers in paddy field – reaping time general scenes. Feeding livestock – chickens – pigs etc. Army parade – General scenes. Vietnamese youths joining the army – medicals – training etc. Patrol thru countryside – dead on ground – captured of Viet-cong. Large guns firing – explosions. Aerials over villages – Red Cross centre – General shots of children crying. Building activity – houses – boatyard etc. Patrol boat on river. Various shots of hovercraft being used by troops to patrol river and swamps. Nighyt shgots of guns Firing – v. good. Planes attack – strafing. Good shots of bombs falling in slow motion from plane – Ground explosions – very good. Mortars firing – tanks firing – helicopters land and troops jump out. Wounded GI being evacuated by helicopter. Various patrols through jungle.This compilation has been made up from various 16mm shipments.

You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/youtube/0a739ea4572c40409171fa574b0be041
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork
/a>

29 thoughts on “VIETNAM COMPILATION – SOUND – COLOUR

 1. Carlo E. F. khamargho says:

  Todo ese poder, todo ese dinero, fue inútil, vidas perdidas, armeros multimillonarios se quedaron, y el pequeño y valiente Vietnam salió victorioso y unido. Y hubo varios países que ayudaron a EE. UU. Vietnam había sido atacado mucho antes que Francia y Estados Unidos, que suministraron armas modernas en la década de 1950, y el valiente pueblo vietnamita lo expulsó de su territorio, admiro a un pueblo que se defiende como los vietnamitas.———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
  All that power, all that money, was useless, lives lost, multi-million dollar gunsmiths were left, and brave little Vietnam emerged victorious and united. And there were several countries that helped the US Vietnam had been attacked long before France and America, which supplied modern weapons in the 1950s, and the brave Vietnamese people drove it out of their territory, I admire a people who are defend like the Vietnamese.

 2. Nam nguyen thanh says:

  So many people die just for helicopter and missile testing. Fuck war. Where is money, there is bullet too

 3. Liem Phan says:

  Mỹ là một đất nước được nuôi dưỡng bởi đi cướp bốc ,bởi xương máu nhân loại … dựa trên lý thuyết thằng chết treo . Tạp chủng quốc mọi rợ

 4. Hao Nguyen says:

  Cho mình hỏi cái này là thiệt hả mọi người

 5. Donny Farm says:

  Vietnam training war Tacktik GERILYA in the jungle from Indonesia .. good job vietnam

 6. hoa trinh says:

  Mạnh cở đó mà vẩn thua nhục nhã lắm. Đúng là hơn nhau ở cái đầu

 7. Trai Trinh says:

  bọn lính vnch là một bọn lính ô nhục nhất của mọi thòi đại..chúng huấn luyện một lũ cầm thú.hon cả loài súc vật,,thàng loan đó..nó nổ súng bát chết một nguoi tay bị chói bên cạnh có một lũ linh vnch mà bọn nó vẫn bát chết một nguoi tay không mà bị chói…thế thì bọn lính vnch có bàng con vật ko các bọn ..tôi nghĩ là chúng ko bàng con ròi ỏ đống phân thối,,cho nên sau này đa số nhũng thang vnch về già chết đều phải chết đuòng chết chọ chết nhu con vật nàm lề đuòng không noi để về,đó là quả báo cho loại súc vật

 8. Hảy mua chuộc lòng dân ko thì xóa sổ =0 mà xóa sổ =0 kết thúc như hitle .khrơme đỏ…..vì vậy hay mua chuộc lòng dân cho ho cái lợi nhỏ để a có cái lợi lớn

 9. Bằng Vũ Phạm says:

  Các loại vũ khí của Mỹ cày nát Quê Hương Việt Nam thân yêu của tui

 10. sakura akura says:

  Получили от славного народа Вьетнама, и поехали назад в свою Америку!!! Россия + Вьетнам = Сила!!

 11. Mai Anh Bảo Tik Tok says:

  I love việt nam🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

 12. Anthony Mellema Sr. says:

  The average viet didnt care who was running the country as long as they were left alone

Leave a Reply